สัญลักษณ์สมาคมมุมสมาชิก

ศัลยแพทย์ผู้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯได้ในส่วนนี้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสื่อสารของกรรมการบริหารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากทุกท่าน โดยท่านต้อง login เข้าสู่ระบบเสียก่อน จึงจะดูข้อมูลต่างๆได้

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

เนื้อหาใน "มุมสมาชิก"

- สาส์นจากนายกสมาคมฯ
- กำหนดการประชุมอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
- ห้องสนทนา
- ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล private practice สำหรับประชาสัมพันธ์
- อื่นๆ