หลักการทั่วไป

ѭѡɳҤ

ส่วนนี้เป็นคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในการเลือกศัลยแพทย์ตกแต่ง รวมถึงรายชื่อของสมาชิกของสมาคมทั้งหมด ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจจะทำศัลยกรรม

กว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง (เสริมสวย)

นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2552

คนเราเกิดมามีวิถีชีวิตและอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเลือกวิชาชีพใด ก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ทั้งนั้น ถ้าผู้นั้นเป็นคนดีแพทย์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะต้องร่ำเรียนกันอย่างหนักนับตั้งแต่จบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วสอบเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ใช้เวลา 6 ปี กว่าจะจบเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิต จากนั้นจะต้องออกไปรับใช้ประเทศที่เรียกว่า “ใช้ทุน” (จริงๆไม่ได้รับทุนหรอกแต่เป็นข้อบังคับของรัฐบาล) เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์มาขอเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางนั้นๆ ได้ยกเว้นบางสาขาที่ขาดแคลน เช่น วิสัญญีวิทยา, พยาธิวิทยา, นิติเวชวิทยา ฯลฯ ที่สามารถเข้ามาฝึกอบรมได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอถึง 3 ปี แต่สำหรับการจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนั้น จะต้องรอภายหลังจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจนครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องเข้าฝึกอบรมทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปก่อน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ ซึ่งการผ่านการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปอาจใช้เวลา 1 ปี, 3 ปี, และ 4 ปี (ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง) แล้วมาต่อทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งอีก 2 ปี รวมเป็น 3 ปี, 5 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ ซึ่งในปีการศึกษาหน้าจะเริ่มหลักสูตรใหม่ คือ ผ่านการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไป 2 ปี แล้วมาต่อการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งอีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อขอรับวุฒิบัตร, หนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งจากแพทยสภา มีศักดิ์ศรี การเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างเต็มภาคภูมิ ใช้เวลานับจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 14 ปี จึงจะจบเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ หลังจากปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งแล้ว 1 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยได้  (www.plasticsurgery.or.th) และหลังจากปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมตกแต่งแล้ว 2 ปี  จึงจะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยได้ (www.surgery.or.th) ศัลยแพทย์บางท่านที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตร (Board certify) ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยรับรองจากต่างประเทศก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ ทั้งสองสมาคมฯ นี้ได้เช่นกัน แต่จะต้องผ่านการสอบจากคณะกรรมการสอบและฝึกอบรมด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งของแพทย์สภาก่อน หลังจากนั้นศัลยแพทย์ตกแต่งเหล่านี้ จะต้องฝึกฝนฝีมือ, การติดตามด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ นำความรู้พื้นฐานด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างมาประยุกต์ใช้ในการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ให้ผลงานออกมาดีที่สุด, มีภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด, ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วมีวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ที่สำคัญกว่านั้น คือรู้ข้อจำกัดของศาสตร์ทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่รู้ว่าอะไรสมควรทำ สิ่งใดไม่สมควรทำ สิ่งใดทำแล้วผลจะออกมาดี สิ่งใดทำแล้วอาจมีผลแย่กว่าเดิม

จะเห็นว่าการจะผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งออกมาให้ได้ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยที่เก่ง, ดี, มีคุณภาพนั้นต้องใช้เวลานานมากนับเป็น 10 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการบริการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวยให้ได้ผลดีที่สุด เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ถ้าเกิดแล้วก็รู้วิธีแก้ไขที่ปลอดภัย ควรศึกษาข้อมูลให้มากๆ ก่อนตัดสินใจ เพราะการกระทำสิ่งใดกับร่างกายของเราย่อมมีผลกระทบทั้งสิ้น การแก้ไขในภายหลังจะทำค่อนข้างยาก และผลจะไม่ดีเท่าการทำครั้งแรก ถ้าไม่ทราบว่าจะปรึกษาใครก็เข้าไปดูใน web site ของสมาคมฯได้

พ.ย. 2550