ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. โอภาส พิณไชย

 
คลินิกราชพฤกษ์ (Website)
ราชพฤกษ์คลินิก 50/17 อาคารฮิลไซด์ แอนด์ คอนโดเทล 4 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ เมือง
เชียงใหม่ 50200
โทร 053-220-641/081-883-5560
อีเมล์ Ratchaphuekclinic@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 25/03/2017 21:11