ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สมศักดิ์ ธัชยพงษ์

 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง
เชียงใหม่ 50002
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 15/12/2009 22:00