สัญลักษณ์สมาคมที่ทำการสมาคมฯ

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ในซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อทั่วไปพอสมควร

Emaill address

info@surgery.or.th

ที่อยู่สำหรับติดต่อโดยไปรษณีย์

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีัตัดใหม่ แขวงบางกะปี
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อาคารเฉลิมพระบารมี
แผนที่อาคารเฉลิมพระบารมี