สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2559 – 2561

นายก

นพ. กมล วัฒนไกร

อุปนายก

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

เลขาธิการ

นพ. สงวน คุณาพร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

พญ. สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ

จริยธรรมและความปลอดภัยของผู้ป่วย

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

เหรัญญิก

นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน์

วิชาการ

นพ. สุกิจ วรธำรง

ปฏิคม

นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

เวปไซต์และนายทะเบียน

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

ประชาสัมพันธ์

นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

กรรมการกลาง

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

กรรมการกลาง

นพ. ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี