สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2557 – 2559

นายก

ศ.นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

อุปนายก

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

อุปนายก

นพ. กมล วัฒนไกร

เลขาธิการ

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ

เหรัญญิก

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

ปฏิคม

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

วิชาการ

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ผู้ช่วยวิชาการ

นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

ผู้ช่วยปฏิคม

นพ. ธารา วงศ์วิริยางกูร

เวปไซต์และนายทะเบียน

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

International Relationship

นพ. สงวน คุณาพร

ประชาสัมพันธ์

นพ. สงวน คุณาพร

กรรมการกลาง

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการกลาง

นพ. สุกิจ วรธำรง