สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2555 – 2557

นายก

ศ.นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

อุปนายก

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

เลขาธิการ

นพ. กมล วัฒนไกร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ

เหรัญญิก

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

ปฏิคม

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

วิชาการ

นพ. ธารา วงศ์วิริยางกูร

เวปไซต์และนายทะเบียน

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

International Relationship

นพ. สงวน คุณาพร

ประชาสัมพันธ์

พญ. สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ

กรรมการกลาง

ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการกลาง

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการกลาง

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร