สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2553 – 2555

นายก

ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

อุปนายก

ศ.นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

เลขาธิการ

นพ. กมล วัฒนไกร

เหรัญญิก

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

ปฏิคม

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

วิชาการ

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

เวปไซต์และนายทะเบียน

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

International Relationship

นพ. สงวน คุณาพร

ประชาสัมพันธ์

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

กรรมการกลาง

ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการกลาง

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการกลาง

รศ.นพ. ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์