สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2551 – 2553

นายก

ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

อุปนายก

ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี

เลขาธิการ

นพ. กมล วัฒนไกร

เหรัญญิก

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

ปฏิคม

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

วิชาการ

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

เวปไซต์และนายทะเบียน

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

International Relationship

พญ. ทองทิพย์ พงศทัต

ประชาสัมพันธ์

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

กรรมการกลาง

ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการกลาง

ผศ.นพ. ณรงค์ บุณยะโหตระ

กรรมการกลาง

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการกลาง

นพ. สงวน คุณาพร