สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2549 – 2551

นายก

ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

อุปนายก

ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี

เลขาธิการ

ศ.นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

เหรัญญิก

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

ปฏิคม

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

วิชาการ

นพ. กมล วัฒนไกร

เวปไซต์และนายทะเบียน

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

International Relationship

พญ. ทองทิพย์ พงศทัต

ประชาสัมพันธ์

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

กรรมการกลาง

ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการกลาง

ผศ.นพ. ณรงค์ บุณยะโหตระ

กรรมการกลาง

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการกลาง

นพ. สงวน คุณาพร