สัญลักษณ์สมาคมข้อมูลสมาคมฯ

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เป็นองค์กรวิชาชีพสำหรับศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับสมาคมในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว

ประชาชนทั่วไปพึงทราบว่า การทำงานทางด้านศัลยกรรมความงามนั้น มิใช่ง่ายเพียงแค่ความอยากหรือสนใจของแพทย์คนหนึ่ง หากแต่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ในการจะสร้างหรือเปลี่ยนจากแพทย์ทั่วไป เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่ดีพอจะมาดูแลรักษาผ่าตัดคน เพื่อให้อวัยวะต่างๆที่เป็นปกติอยู่ มิได้มีโรค ให้ดูดีขึ้นมีความสวยงามมากขึ้น

และเมื่อมีการฝึกฝนอบรมจนได้ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์กร ที่คอยควบคุมและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก ผลประโยชน์ที่ได้รับจะตกแก่ประชาชนที่มารับบริการ ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

  1. ส่งเสริมความก้าวหน้าของศัลยแพทย์เสริมสวยในด้านการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความรู้
  2. เผยแพร่วิทยา ช่วยเหลือและแนะนำประชาชน สมาชิกสาขาวิชาแพทย์ และองค์กรต่างๆ ในกรณีกิจที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์เสริมสวย
  3. ควบคุมสมาชิกในการประกอบอาชีพทางศัลยกรรมเสริมสวยให้ถูกต้อง มีคุณภาพสูง และ   ปลอดภัยต่อประชาชน
  4. ส่งเสริม  ร่วมมือ  ช่วยเหลือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
  5. เป็นองค์กรที่จะกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรศัลยแพทย์เสริมสวย นานาชาติ