ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม


การผ่าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมความงามในปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทำให้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ตลอดจนอาจมีผลต่อความก้าวหน้าของหน้าที่การงานได้ จึงทำให้มีคลินิกที่ให้บริการด้านความงามเปิดให้บริการอย่างมากมายทั่วประเทศไทย

แต่จากภาพข่าวข้างต้น ที่มีผู้รับบริการจากคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านรัชดา-ห้วยขวาง ไปรับการผ่าตัดศัลยกรรมเหลาโหนกแก้มและคาง แล้วเกิดปัญหาหลังผ่าตัด  ผู้รับบริการไม่ฟื้นสติ มีการชักหลายครั้ง ส่งผลให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน และขณะนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไป  ทั้ง ๆ ที่ผู้รับบริการรายนี้เคยรับการทำศัลยกรรมหน้าอกมาจากคลินิกอื่นมาก่อน และไม่เคยมีประวัติโรคประจำตัวหรือการแพ้ยา  ดังนั้นจึงเกิดข้อสังเกตว่า เกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการรายนี้จนทำให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไป

จริง ๆ แล้วการผ่าตัดศัลยกรรมเหลาโหนกแก้มและคางถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่จะต้องให้การระงับความรู้สึกทั้งตัว (general anesthesia) หรือบางที่อาจให้การระงับความรู้สึกแบบเฝ้าระวัง (monitored anesthetic care)  ซึ่งการให้การระงับความรู้สึกแบบใดก็ตามนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลการทางวิสัญญีเป็นผู้ดูแล เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ  โดยการให้การระงับความรู้สึกทั้งตัวจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจระหว่างผ่าตัด อาจใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อร่วมด้วยก็ได้  ยาที่ใช้ระงับความรู้สึกจะเป็นยาที่ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำและก๊าซดมสลบซึ่งจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจและหลอดเลือด ผู้รับบริการจึงจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังและติดตามการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และค่าออกซิเจนในเลือดอย่างใกล้ชิด  ส่วนการระงับความรู้สึกแบบเฝ้าระวัง (monitored anesthetic care) เป็นการให้ยาที่มีผลลดระดับความรู้สึกตัวระหว่างผ่าตัด และมักใช้ร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่  ยาที่ใช้จะต้องปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ผลการลดระดับความรู้สึกตัวในระดับที่ต้องการโดยบุคลการทางวิสัญญี ซึ่งยาเหล่านี้หากให้ในปริมาณที่มากจะมีผลข้างเคียง เกิดการกดการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต  ดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีเครื่องมือที่พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันที  แต่จากความเป็นจริงพบว่าในบางคลินิกอาจให้แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ผู้ช่วยผ่าตัด พยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาลที่ไม่เชี่ยวชาญในด้านการให้การระงับความรู้สึกเป็นผู้ดูแล จึงทำให้เกิดปัญหาภายหลังการผ่าตัดตามมา  นอกจากนี้หากผู้รับบริการต้องรับการผ่าตัดใหญ่ จำเป็นจะต้องทำการงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการสำลักอาหารเข้าสู่หลอดลมและปอดซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้นการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้องก่อนการผ่าตัด  นอกจากนี้แพทย์ผู้ให้บริการก็จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำหัตถการหรือผ่าตัดนั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อลดการเกิดผลไม่พึงประสงค์ของการผ่าตัด  และสุดท้ายสถานที่ผ่าตัดต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน และบุคลากรที่ช่วยเหลือในขณะผ่าตัดควรได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี  ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการซึ่งถือเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งในการให้บริการทางศัลยกรรมความงามในปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง

  1. รัชยา วีระยุทธวัฒนะ. (2562). การระงับความรู้สึกในศัลยกรรมตกแต่ง (Anesthesia in Plastic Surgery): คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
  2. สุกิจ วรธำรง, และอดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ. (2561). สวยให้สุด หยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้น จำกัด.

22 Jun 2019